สถานที่ เมือง องค์กร
สถานที่ เมือง องค์กร
คำอธิบาย
จวนหงส์ไฟ
ตำหนักเจ๋อเทียน
ตำหนักที่องค์จักรพรรดิประทับ ซึ่งอยู่ในเมืองหลันเยี่ยน
ร้านค้าแห่งจักรวรรดิ
ร้านค้าสำคัญในเมืองหลวงที่ซึ่งหลินมู่อวี่ทำการค้าด้วย
สมาพันธ์ทหารรับจ้าง
มณฑลหลิงเป่ย
ศูนย์บัญชาการเสี่ยวหลิน
ตำหนักกวางโศกา
มณฑลชุนไป๋
มณฑลชางหนาน
มณฑลหลิงตง
มณฑลหลิงหนาน
มณฑลตี่ฉิง
มณฑลกวนหลิง
โรงหลอมเหล็กขาวแห่งจักรวรรดิ
Copy link